horecaacademy.pl | RODO
17036
page-template-default,page,page-id-17036,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

RODO

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Jan Jakimowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: JAKIMOWICZ HoReCa Academy Jan Jakimowicz (dalej: JAKIMOWICZ HoReCa Academy), ul. Łąkowa 3, 46-200 Ligota Dolna, NIP: 7511540712. Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej Zgody.Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Danych Osobowych w zakresie działania JAKIMOWICZ HoReCa Academy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień związanych z realizacją ww. procesów, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych w JAKIMOWICZ HoReCa Academy za pomocą adresu elektronicznego: jakimowicz@horecaacademy.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 601 075 290.

2. Cele przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:

1) wydania certyfikatu uczestnictwa w WARSZTATACH KELNERSKICH lub ukończeniu KURSU KELNERSKIEGO;

2) promocyjnych i reklamowych JAKIMOWICZ HoReCa Academy, poprzez umieszczenie wizerunku na stronie www.horecaacademy.pl i na FACEBOOK: www.facebook.com/jakimowiczhorecaacademy/.

3. Kategorie przetwarzania danych.

Podstawowe dane kontaktowe: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania, wizerunek.

4. Odbiorcy Danych Osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 2 odbiorcami Pani/Pana Danych Osobowych mogą być:

1) upoważnieni pracownicy Administratora;

2) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;

3) podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności organy administracji publicznej;

4) podmioty współpracujące z Administratorem, którym Dane Osobowe są udostępniane na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

5. Czas przetwarzania danych.

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 2, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa o charakterze powszechnie obowiązującym.

6. Prawa podmiotu, którego Dane Osobowe dotyczą.

W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia Danych Osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych.

2) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana Danych Osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Skargę można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Informacja o możliwości wycofania zgody.

1) W przypadku, gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej uprzednio zgody. W sytuacji, gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana Zgody – podanie Administratorowi przez Panią/Pana Danych Osobowych ma charakter dobrowolny.

2) Podanie przez Panią/Pana Danych Osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania Danych Osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Design by vinao.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone